اهداف تشکیل کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان

کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان با هدف ارتقاء دانش فرآوری و بازاریابی آبزیان و کاربرد عملی آن در صنعت شیلات و آبزیان، ایجاد همفکری و همگرایی در رشته فرآوری و بازاریابی آبزیان جهت طراحی خط مشی واحد در کشور فراهم نمودن زمینه آموزش تخصصی فعالان در این بخش و بهبود شرایط زنجیره تولید با نیاز سنجی و مدیریت بخشهای تخصصی ،فرآوری، بسته بندی و بازاریابی در کشور تشکیل شده است.

همچنین از اهداف اصلی این کمیته می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

۱- ارتقاء دانش فرآوری و بازاریابی آبزیان و کاربرد عملی آن در صنعت فرآوری و بازار آبزیان
۲- ایجاد همفکری و همگرایی در رشته فرآوری و بازاریابی آبزیان جهت طراحی خط مشی واحد در کشور
۳- فراهم نمودن زمینه آموزش تخصصی فعالان در این بخش
۴- بهبود شرایط زنجیره تولید با نیاز سنجی و مدیریت بخش های تخصصی فرآوری، بسته بندی و بازاریابی

© تمامی حقوق متعلق به کمیته فرآوری و بازاریابی می باشد

طراحی سایت، رضا روار