تشکیل کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان

بر اساس مجوز مورخ خرداد ۱۴۰۰ کمیسیون انجمنهای علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری کشور مقرر گردید به مدت دو سال کمیته فرآوری و بازاریابی آبزیان زیر نظر انجمن صنایع غذایی ایران فعالیت نموده و پس از عضوگیری فعالیت و ارزیابی مجدد مجوز تاسیس انجمن فرآوری و بازاریابی آبزیان ایران اعطاء گردد به همین سبب از کلیه روسای دانشگاه ها موسسات و مراکز ،تحقیقاتی سازمان،ها اتحادیه،ها ،اساتید محققین و دانشجویان گروه های کشاورزی شیلات دامپزشکی تغذیه و صنایع غذایی و علوم مرتبط برای عضویت و کمک به اهداف دعوت بعمل می آید.

1

© تمامی حقوق متعلق به کمیته فرآوری و بازاریابی می باشد

طراحی سایت، رضا روار